Menu

Samarbejdsaftale

Hent underskrevet udgave som pdf    

Thy FC Piger – Samarbejdsaftale

mellem

Koldby-Hørdum IF, Nors Boldklub, IF Nordthy,

Sjørring Boldklub, Frøstrup Hannæs IF og Thisted FC

 

1. Formål

 1. Det overordnede formål med dette samarbejde er, at styrke klubbernes muligheder for at skabe et attraktivt tilbud til piger fra U13 til U18
 2. Samarbejdet skal sikre en stabil og udviklende pigeafdeling, hvor spillerne kan få udfordringer der svarer til deres alder og/eller niveau.
 3. Samarbejdet skal sikre et slagkraftigt klubfællesskab, også på administrativt- og ledelsesniveau.
 4. Der afholdes mindst 4 samarbejdsmøder årligt (primo januar, primo maj, primo august og primo november). Økonomien bag denne samarbejdsaftale drøftes en gang årligt og fremlægges for bestyrelserne i moderklubberne til godkendelse primo november. Der kan indkaldes til ekstra møder, hvis det er nødvendigt.
  1. Der aftales et møde årligt (maj/juni)med formandsgruppen for moderklubberne og udvalgte medlemmer af samarbejdsudvalget
  2. Samarbejdsudvalget indkalder formandsgruppen
  3. Information og orientering sendes til formandsgruppen med samarbejdsudvalget som cc
 5. Deltagere på samarbejdsmøderne er to personer fra hver klub, som har beføjelse til på klubbens vegne at træffe beslutninger. Samarbejdsudvalget vælger egen formand, næstformand, sekretær og kasserer. (kasseren kan være en ekstern person uden for samarbejdsudvalget)
 6. Samarbejdet skal sikre at man i fællesskab rekrutterer nye trænere og ledere
 7. Samarbejdet skal sikre at man i fællesskab løfter trænernes uddannelses niveau
 8. Samarbejdet skal sikre at man i fællesskab arbejder sammen om at hverve nye unge pigespillere fra U6-U12, som motiveres til pigefodbold i egne klubber

 

2. Samarbejdspartnere

 1. Samarbejdet er et klubsamarbejde på henholdsvis U13, U14, U15, U16 og U18
  1. Samt en overbygningsaftale for U18, hvor Skyum Idrætsefterskole indgår som en klub
  2. På nuværende tidspunkt indgår nedenstående klubber i samarbejdet:
 • Koldby-Hørdum IF
 • Nors Boldklub
 • IF Nordthy
 • Frøstrup Hannæs IF
 • Sjørring Boldklub
 • Thisted FC

      3. Nye klubber kan ansøge om deltagelse i klubsamarbejdet. Ansøgning behandles på samarbejdsmødet i oktober/april og nye klubber kan deltage fra efterfølgende halvsæson.

 

3. Aftalens omfang

 1. Samarbejdsaftalen gælder for alle årgange fra U13 til U18                                              
 2. Deltagelse på seniorhold må ikke ske på bekostning af deltagelse på ungdomshold, og skal altid godkendes af samarbejdsudvalget

 

4. Social målsætning

 1. Det er målet at fastholde og øge antallet af pigefodboldspillere i området.
 2. Al aktivitet i samarbejdets navn skal foregå mod fokus på en social adfærd.
 3. Ved deltagelse i sommerstævner foregår det samlet i holdsamarbejdet

Målsætningen sikres ved, at der arbejdes på:

 1. Spillere og ledere omgår og behandler hinanden med respekt.
 2. Spillere og ledere omgår modstanderne med respekt og der udvises fairplay.
 3. Der skal være plads til alle både fodboldmæssigt og økonomisk.
 4. Der skal skabes fokus på det positive frem for det negative.
 5. Forældrene bakker op om pigerne og samarbejdet.

 

5. Sportslig målsætning

 1. Det skal sikres, at der er mulighed for, at den enkelte pige kan udvikle sig som fodboldspiller ud fra det niveau hun har
  1. Det er mere en undtagelse end en regel, at en pige spiller to hele kampe i en weekend
  2. Skal en pige spille kampe på en anden årgang end hendes egen, skal der være en klar aftale med pigen og hendes forældre
  3. Der må IKKE flyttes piger fra en årgang til en anden, hvis det betyder, at der er andre piger der IKKE kommer i kamp
  4. Alle spillere skal have rimelig spilletid med det er altid op til træneren at træffe beslutningerne
 2. Der skal arbejdes på, at der hele tiden er et hold, der svarer i niveau til den enkelte pige, således at hun kan spille kampe med piger på egen alder eller niveau
 3. Der skal arbejdes på, at vi har mindst 25-30 piger på hver årgang
 4. Der skal løbende arbejdes på at årgangens bedste hold spiller i højeste række under DBU Jylland
 5. Der skal løbende arbejdes på at opfylde DBU´s krav i forbindelse med at ansøge om licens, sådan at vi kan spille med i U18DM rækken. Licens må aldrig blive på bekostning af bredden
  1. Økonomien i forbindelse med en licenstildeling skal kunne hvile i sig selv og ikke kunne påvirke den samlede økonomi i negativ retning
  2. Det er et vigtigt signal at bredde og elite går hånd i hånd

 

6. Kontingenter

 1. Spillerne betaler kontingent til den af samarbejdsklubberne, som er ”hjemklubben”
 2. Nye medlemmer er fritstillet med hensyn til hvilken klub der skal være ”hjemklubben”. Dog anbefales det, at nye spillere melder sig ind i den klub hvor de geografisk hører til
 3. Kontingentet er ens i alle de klubber i samarbejdet
 4. Alle betaler det fulde kontingent på årgangen
  1. Der opkræves ”brugerbetaling” for at spille på U18DM, der afregnes pr. spillet kamp. Beløbet fremgår af det økonomiske bilag.
 5. Spillercertifikat ligger i de respektive klubber, og det er klubbernes ansvar, at alle spillere er spilleberettigede, samt at gyldigt spillercerticikat foreligger.

7. Organisation

 1. Samarbejdsudvalgets opgave er, at forestå den daglige ledelse af FC Thy Piger, jf. denne samarbejdsaftale mellem de 5 klubber. Samarbejdet ledes efter den gældende samarbejdsaftale’s forskrifter og suppleres med punkternerne i nærværende forretningsorden:
 2. Medlemmer i samarbejdsudvalget er to personer fra hver klub, som har beføjelse til på klubbens vegne at træffe beslutninger.
 3. Klubberne vælger senest i juni måned medlemmer for to år ad gangen. Nye medlemmer indtræder i samarbejdsudvalget efter sommerferien. Det bestræbes at én klub ikke skifter begge sine medlemmer samme år.
 4. Ønsker et medlem af samarbejdsudvalget at udtræde, meddelelse dette til både samarbejdsudvalg og moderklub i januar.
 5. Af mødereferatet i august skal fremgå hvert enkelt medlems navn, moderklub og valgperiode.
 6. På Samarbejdsmødet hvert år i august konstituerer Samarbejdsudvalget sig med: Formand, næstformand, sekretær og kasserer (kan være ekstern uden for samarbejdsudvalget)
 7. Der afholdes møder med passende mellemrum, hvilket i praksis betyder at der er månedlige møder. (samarb.aftalen foreskriver min. 4 møder).
  Én gang i kvartalet fremlægger kassereren periode balance, så det sikres at budgetter overholdes, og at samarbejdsudvalget forholder sig til evt. overskridelser. Samarbejdsudvalget kan nedsætte eksterne udvalg til forskellige opgaver, eks. Rejseudvalg, Sponsorudvalg etc.
 8. Kampfordeler i Thisted FC er kampfordeler for klubsamarbejdet. Kampordeleren varetager opgaven for alle hold i klubsamarbejdet.
 9. Det er kun samarbejdsudvalget, der kan påføre klubsamarbejdet ekstra udgifter.

 

8. Økonomi

 1. Klubsamarbejdet har egen økonomi og eget regnskab fra 1.1 – 31.12. Samarbejdsudvalget udarbejder et budget og et økonomisk bilag på mødet i november. Redegørelsen skal indeholde alle oplysninger om indtægter og udgifter, og skal danne grundlag for fastsættelse af det beløb som skal overføres til holdsamarbejdet pr. medlem.
  1. Der en konto til alle transaktioner af indtægter og udgifter i FC THY Piger. Betalinger kan kun foretages af kasseren for FC THY Piger. Kontoen er hjemmehørende under Thisted FC indtil andet besluttes af klubberne bag FC THY Piger.
  2. Et overskuligt regnskab indeholdende alle indtægter og udgifter skal være betyrelserne i moderklubberne i hænde senest medio februar. Regnskabet skal revideres af to uvildige revisorer, som udpeges af bestyrelserne i moderklubberne. En eventuel ekstra udgift til at revision af FC THY Pigers regskab afholdes af moderklubberne.
 2. Kontingent indbetales til moderklubben, hvorefter der overføres et beløb pr. betalende medlem til FC THY Piger. Beløbet fastsættes en gang årligt på mødet i november og skal godkendes af alle samarbejdsklubbernes bestyrelser. Økonomien styres af samarbejdets kasserer
 3. Betalinger overføres med halvdelen pr. 15.9. og den anden halvdel. pr. 15.4.
 4. Medlemstilskud fra kommunen tilfalder moderklubben.
 5. Klubsamarbejdet dækker udgifter til holdtilmelding, dommerudgifter, trænerlønninger og træneruddannelse
  1. Budgettet skal indeholde udgifter til træneruddannelse det kommende år i FC THY Piger
  2. Budget og økonomisk bilag afleveres på et møde i november, som samarbejdsudvalget indkalder formandsgruppen til
 6. Samarbejdsudvalget udarbejder budget, der skal godkendes af alle klubbers bestyrelser. Budget udarbejdes på mødet primo november. Samarbejdsudvalget kan ikke indgå træneraftaler for det efterfølgende år, hvis ikke der foreligger en skriftlig godkendelse fra alle moderklubber af budgettet. Godkendelse fra moderklubberne skal ske senest primo december.
 7. Eventuelle budgetoverskridelser skal godkendes af alle klubbers bestyrelser. Overskridelsen dækkes af klubberne i forhold til antal spillere.
 8. Transferindtægter ifm. salg af en spiller fra holdsamarbejdet fordeles ligeligt mellem samarbejdsklubberne
 9. Holdsamarbejdet har mulighed for selv at finde sponsorer, som dog skal godkendes af de enkelte klubbers bestyrelser. Dette skal sikre, at holdsamarbejdet ikke ”stjæler” sponsorer fra klubberne, men at det kommer til at virke som et mer-sponsorat

 

9. Praktiske forhold

 1. Nedenstående er retningslinier for samarbejdet. Hvis samarbejdudvalget ønsker en anden fordeling (af praktiske hensyn) skal det godkendes af forældregruppen på den enkelte årgang.
 2. Træningstider og sted
  1. Træningssted for en årgang bestemmes af samarbejdsudvalget på møderne primo januar for foråret og primo maj for efteråret.
  2. Træningssted deles mellem klubberne på de enkelte årgange
  3. Tidspunkter for træningen aftales med trænerne i samråd med baneansvarlige i de enkelte klubber
  4. Klubber, hvis baner benyttes til træning, forestår alle praktiske forhold før, under og efter træning. (Omklædningsfaciliteter, opkridtning af bane, mål, bolde m.m.)
  5. FC THY Piger har pligt til at efterlade træningsstedet i samme tilstand som de modtog det i
 3. Kamptidspunkter og sted
  1. Kampsted for en årgang bestemmes af samarbejdsudvalget på møderne primo januar for foråret og primo maj for efteråret.
  2. Kampsted deles mellem klubberne på de enkelte årgange
  3. Kamptidspunkterne aftales med klubbernes kampfordeler
  4. Klubber, hvis baner benyttes til kamp, forestår alle praktiske forhold før, under og efter kamp. (Omklædningsfaciliteter, opkridtning af bane, mål, bolde m.m.)
  5. FC THY Piger har pligt til at efterlade kampstedet i samme tilstand som de modtog det i
 4. Børneattest
  1. Samarbejdsudvalget er ansvarlig for, at indhente børneattest på samtlige trænere og ledere.
 5. Møder
  1. Møder i samarbejdudvalget holdes på skift mellem klubberne.
  2. Forældremøder på de enkelte årgange holdes på skift mellem de klubber hvor årgangen træner
  3. Udgifter i forbindelse med møder faktureres samarbejdet
 6. Kørsel
  1. Kørsel til træning er en forældreopgave. Der ydes ikke kørselstilskud
  2. Kørsel til kampe er en forældreopgave. Der ydes ikke kørselstilskud
 7. Forældreråd
  1. Hvert årgang nedsætter et forældreråd der består af mindst tre forældre
 8. Spilletøj
  1. FC THY Piger spiller i limegrønne trøjer, sorte shorts og sorte strømper
  2. Vask af spilletøj er en forældreopgave
 9. Trænerråd
  1. Der nedsættes et trænerråd, som består af cheftræneren for U13, U14, U15, U16 og U18
  2. Trænerrådet udstikker rammerne for indholdet i træningen
  3. Trænerrådet udstikker rammerne for benyttelse af spillere på ældre årgange.

 

10. Aftalens varighed

 1. Aftalen er gældende fra den 1.11.2017 og indtil en ny aftale udformes eller at alle klubber er udtrådt af samarbejdet.
 2. En klub kan udtræde af samarbejdet ved skriftlig henvendelse til formanden for samarbejdsudvalget senest 1. marts. På U18, som er en overbygningsaftale, gælder der særlige regler. Her skal en udtræden af en klub godkendes på moderklubbens ordinære generalforsamling.
 3. Udtrædelse kan kun finde sted ved afslutningen af et turneringsår pr. 30.6
 4. Pr. 30.6. vil det økonomisk mellemværende for sæsonen være afregnet så der skal ikke afregnes yderligere ved udtrædelse. Udtrædende moderklub har ikke andel i FC THY Pigers egenkapital.
 5. Ved ophævelse af FC THY Piger samarbejdet fordeles evt egenkapital i forhold til antal medlemmer fra de enkelte moderklubber.

 

 

 

Ved underskrift tiltrædes samarbejdsaftale.

 

Dato:                                  Underskrift

 

Nors Boldklub

 

Sjørring Boldklub

 

IF Nordthy

 

Koldby Hørdum IF

 

Frøstrup Hannæs IF

 

Thisted FC

 

Hent underskrevet udgave som pdf   

 

 

 

 

Luk