Menu

Samarbejdsaftale 2018

 

Thy FC Piger – Samarbejdsaftale
mellem
Koldby-Hørdum IF, Nors Boldklub, Nordthy IF,
Frøstrup Hannæs IF og Thisted FC


1. Formål
1.1. Det overordnede formål med dette samarbejde er, at styrke klubbernes muligheder for at skabe et attraktivt tilbud til piger fra U13 til U18.
1.2. Samarbejdet skal sikre en stabil og udviklende pigeafdeling, hvor spillerne kan få udfordringer der svarer til deres alder og/eller niveau.
1.3. Samarbejdet skal sikre et slagkraftigt klubfællesskab, også på administrativt og ledelsesniveau.
1.4. Der afholdes mindst fire samarbejdsmøder årligt (primo januar, primo maj, primo august og primo november). Økonomien bag denne samarbejdsaftale drøftes en gang årligt og forelægges bestyrelserne i samarbejdsklubberne til godkendelse primo november. Der kan indkaldes til ekstra møder, hvis det er nødvendigt.
1.4.1. Der aftales et møde årligt med formandsgruppen for de forskellige klubber, og udvalgte repesentater fra samarbejdsudvalget (maj/Juni)
1.4.2. Samarbejdsudvalget indkalder formandsgruppen.
1.4.3. Informationer og orientering sendes som mail til alle i formandsgruppen og med udvalget som cc.
1.5. Deltagere på samarbejdsmøderne er to personer fra hver klub, som har beføjelse til på klubbens vegne at træffe beslutninger. Samarbejdsudvalget vælger egen formand, næstformand, sekretær og kasserer (kasseren kan være ekstern uden for samarbejdsudvalget)
1.6. Samarbejdet skal sikre, at man i fællesskab rekrutterer nye trænere og ledere.
1.7. Samarbejdet skal sikre, at man i fællesskab løfter trænernes uddannelses niveau.
1.8. Samarbejdet skal sikre, at man i fællesskab arbejder sammen om at hverve nye unge pigespillere fra U6-U12, som motiveres til pigefodbold i egne klubber.

2. Samarbejdspartnere
2.1. Samarbejdet er et holdsamarbejde på henholdsvis U13, U14, U15 U16 (U17) og U18.
2.1.1. Samt en overbygningaftale vedr. U18 DM.
2.2. På nuværende tidspunkt indgår nedenstående klubber i samarbejdet:
Koldby-Hørdum IF
Nors Boldklub
Nordthy IF
Frøstrup Hannæs IF
Thisted FC
2.3. Nye klubber kan ansøge om deltagelse i holdsamarbejdet. Ansøgning behandles på samarbejdsmødet i maj og nye klubber kan deltage fra efterfølgende sæsonstart juli.

3. Aftalens omfang
3.1. Samarbejdsaftalen gælder for alle årgange fra U13 til U18.
3.2. Deltagelse på seniorhold må ikke ske på bekostning af deltagelse på ungdomshold, det skal altid godkendes af samarbejdsudvalget.

4. Social målsætning
4.1. Det er målet at fastholde og øge antallet af pigefodboldspillere i området.
4.2. Al aktivitet i samarbejdets navn skal foregå med fokus på en social adfærd.
4.3. Ved deltagelse i sommerstævner foregår det samlet i holdsamarbejdet.
4.3.1. Målsætningen sikres ved, at der arbejdes på:
4.3.2. Medlemmerne og leder skal omgå samt behandle hinanden med respekt.
4.3.3. medlemmerne og leder skal omgå modstanderne med respekt og der udvises fairplay.
4.3.4. Der skal være plads til alle både fodboldmæssigt og økonomisk.
4.3.5. Skabe fokus på det positive frem for det negative.
4.3.6. Forældrene skal bakke op om pigerne og samarbejdet.

5. Sportslig målsætning
5.1. Det skal sikres, at der er mulighed for, at den enkelte pige kan udvikle sig som fodboldspiller ud fra det niveau hun har.
5.1.1. Det er mere en undtagelse end en regel, at en pige spiller to hele kampe i en weekend.
5.1.2. Skal en spiller spille kampe på en anden årgang end hendes egen, skal der være en klar aftale med pigen og hendes forældre.
5.1.3. Der må IKKE flyttes spillere fra en årgang til en anden, hvis det betyder, at der er andre spillere, der IKKE kommer i kamp.
5.1.4. Alle spillere skal have rimelig spilletid, men det er altid op til træneren at træffe beslutningen.
5.2. Der skal arbejdes på, at der hele tiden er et hold, der svarer til den enkelte spillers niveau således, at hun kan spille kampe med piger på egen alder og niveau.
5.3. Der skal arbejdes på, at vi har mindst 25-30 piger på en årgang.
5.4. Der skal løbende arbejdes på, at årgangens bedste hold spiller i højeste række under DBU Jylland.
5.5. Vi vil hele tiden arbejde på at opfylde DBU´s krav i forbindelse med at søge om licens sådan, at vi kan spille med i U18 DM. Licens må aldrig blive på bekostning af bredden.
5.5.1. Økonomien i forbindelse med en licens tildeling skal kunne hvile i sig selv og ikke påvirke den samlede økonomi i negativ retning.
5.5.2. Det er et vigtigt signal, at bredde og elite går hånd i hånd.

6. Kontingenter
6.1. Spillerne betaler kontingent til den af samarbejdsklubberne, som er ”hjemklubben”
6.2. Nye medlemmer er fritstillet med hensyn til, hvilken klub, der skal være”hjemklubben”. Dog anbefales det, at nye spillere melder sig ind i den klub, hvor de geografisk hører til.
6.3. Kontingentet er ens i alle de klubber der samarbejder.
6.4. Alle betaler den fulde kontingent på årgangen.
6.4.1. Der opkræves brugerbetaling for at spille på U18 DM, der afregnes pr spillet kamp. Beløbet fremgår af det økomomiske bilag.
6.5. Spillercertifikat ligger i de respektive klubber, det er klubbernes ansvar, at alle spillere er spilleberettigede, samt at gyldigt spillercerticikat foreligger.

7. Organisation
7.1. Der nedsættes et samarbejdsudvalg bestående af to medlemmer fra hver samarbejdsklub. Medlemmerne sidder i mindst en sæson fra sommer til sommer,
moderklub er ansvarlig for, at der sidder to repræsentanter.
7.2. Samarbejdsudvalget konstituerer sig med:
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer ( kan være ekstern uden for samarbejdsudvalget )
7.3. Kampfordeleren i Thisted FC er kampfordeler for holdsamarbejdet. Kampfordeleren varetager opgaven for alle hold i holdsamarbejdet.
7.4. Kasseren for samarbejdet bogfører alle indtægter og udgifter på særskilt konto mærket ”Holdsamarbejdet”
7.5. Det er kun samarbejdsudvalget, der kan påføre holdsamarbejdet ekstra udgifter.

8. Økonomi
8.1. Holdsamarbejdet har egen økonomi og eget regnskab fra 1.1 – 31.12. Samarbejdsudvalget udarbejder en økonomisk budget og økonomisk bilag på mødet i november. Budgettet og det økonomisk bilag skal indeholde alle oplysninger om indtægter og udgifter, det skal danne grundlag for fastsættelse af det beløb, som skal overføres til holdsamarbejdet pr. medlem.
8.1.1. Der skal fremover kun være én konto til alle transaktioner af indtægter & udgifter i FC Thy piger. Betalinger kan kun foretages af kasseren for samarbejdet for FC Thy Piger. Kontoen er hjemmehørende under Thisted FC indtil andet besluttes af klubberne bag FC Thy piger.
8.1.2. Et overskueligt regnskab indeholdende alle indtægter og udgifter skal være bestyrelserne i hænde senest medio februar. Regnskabet skal revideres af to uvildige revisorer, som er udpeget af bestyrelserne i de 5 samarbejdsklubber. En evt. ekstra udgift til revidering af FC THY’s piger regnskab afholdes af moderklubberne.
8.2. Kontingent indbetales til moderklubben, hvorefter der overføres et beløb pr. betalende medlem til Thisted FC mærket ”holdsamarbejdet”. Beløbet fastsættes en gang årligt på mødet i november og skal godkendes af alle samarbejdsklubbernes bestyrelser. Thisted FC lægger konto til holdsamarbejdets økonomi. Økonomien styres af kasseren i samarbejdtudvalget.
8.3. Betalinger overføres med halvdelen pr. 15.9. og den anden halvdel. pr. 15.4.
8.4. Medlemstilskud fra kommunen tilfalder moderklubben.
8.5. Holdsamarbejdet dækker udgifter til holdtilmelding, dommerudgifter og trænerlønninger samt træneruddanelser.
8.5.1. Budget skal indeholde udgifter til træneruddannelse det kommende år i FC THY.
8.6. Samarbejdsudvalget udarbejder budget, der skal godkendes af alle klubbers bestyrelser. Budget udarbejdes på mødet primo november. Samarbejdsudvalget kan ikke indgå træneraftaler for efterfølgende år, hvis ikke de har modtaget sktiftlig godkendelser fra alle klubber af budget.Godkendelsen fra klubberne skal ske primo december.
8.7. Eventuelle budgetoverskridelser skal godkendes af alle klubbers bestyrelser. Overskridelsen dækkes af klubberne i forhold til antal spillere.
8.8. Transferindtægter ifm. salg af en spiller fra holdsamarbejdet fordeles lige mellem samarbejdsklubberne.
8.9. Holdsamarbejdet har mulighed for selv at finde sponsorer, som dog skal godkendes af de enkelte klubbers bestyrelser. Dette skal sikre, at holdsamarbejdet ikke ”stjæler” sponsorer fra klubberne, men det kommer til at virke som et mer-sponsorat.


9. Praktiske forhold
9.1. Nedenstående er retningslinier for samarbejdet. Hvis samarbejdudvalget ønsker en anden fordeling (af praktiske hensyn) skal det godkendes af forældregruppen på den enkelte årgang.
9.2. Træningstider og sted
9.2.1. Træningssted for en årgang bestemmes af samarbejdsudvalget på møderne primo januar for foråret og primo maj for efteråret.
9.2.2. Træningssted deles mellem klubberne på de enkelte årgange.
9.2.3. Tidspunkter for træningen aftales med trænerne i samråd med baneansvarlige i de enkelte klubber.
9.2.4. Klubber, hvis baner benyttes til træning, forestår alle praktiske forhold før, under og efter træning. (Omklædningsfaciliteter, opkridtning af bane, mål, m.m.)
9.2.5. FC THY har pligt til at efterlade træningsstedet i samme tilstand som de modtog det i.
9.3. Kamptidspunkter og sted
9.3.1. Kampsted for en årgang bestemmes af samarbejdsudvalget på møderne primo januar for foråret og primo maj for efteråret.
9.3.2. Kampsted deles mellem klubberne på de enkelte årgange.
9.3.3. Kamptidspunkterne aftales med klubbernes kampfordeler.
9.3.4. Klubber, hvis baner benyttes til kamp, forestår alle praktiske forhold før, under og efter kamp. (Omklædningsfaciliteter, opkridtning af bane, mål, bolde m.m.)
9.3.5. FC THY har pligt til at efterlade kampstedet i samme tilstand som de modtog det i.
9.4. Børneattest
9.4.1. Samarbejdsudvalget er ansvarlig for, at indhente børneattest på samtlige trænere og ledere.
9.5. Møder
9.5.1. Møder i samarbejdudvalget holdes på skift mellem klubberne.
9.5.2. Forældremøder på de enkelte årgange holdes på skift mellem de klubber, hvor årgangen træner.
9.5.3. Udgifter i forbindelse med møder faktureres samarbejdet.
9.6. Kørsel
9.6.1. Kørsel til træning er en forældreopgave. Der ydes ikke kørselstilskud.
9.6.2. Kørsel til kampe er en forældreopgave. Der ydes ikke kørselstilskud.
9.7. Forældreråd
9.7.1. Hvert hold nedsætter et forældreråd, som består af mindst én forældre fra hver samarbejdsklub på årgangen.
9.8. Spilletøj
9.8.1. FC THY Piger spiller i limegrønne trøjer, sorte shorts og sorte strømper.
9.8.2. Vask af spilletøj er en forældreopgave.
9.9. Trænerråd
9.9.1. Der nedsættes et trænerråd, som består af cheftræneren for U13, U14, U15, U16 og (u17) U18.
9.9.2. Trænerrådet udstikker rammerne for indholdet i træningen både for elite og bredde.
9.9.3. Trænerrådet har pligt til at efterleve punkt fem i denne aftale.


10. Aftalens varighed
Aftalen er gældende fra 01-11-2017 og indtil en ny aftale udformes eller alle klubber er udtrådt af samarbejdet. En klub kan udtræde af samarbejdet ved skriftlig henvendelse til samarbejdsudvalgets formand senest 1. marts. Udtrædelse kan kun finde sted ved afslutningen af et turneringsår pr. 30.6.
Ved udtrædelse fordeles økonomisk mellemværende efter seneste års medlemsregistrering.


Ved underskrift tiltrædes samarbejdsaftale.


Dato: 29-10-2017

Nors Boldklub: ______________________________________________________

Nordthy IF: _________________________________________________________

Koldby Hørdum IF: ___________________________________________________

Frøstrup Hannæs IF: __________________________________________________

Thisted FC: _________________________________________________________